نام اعضا

شخص 1

مدیرعامل

شخص 2

طراح گرافیک

شخص 3

مدیر اجرایی

استایل فلت

شخص 1

حسابدار

شخص 2

طراح سایت

شخص 3

پشتیبان
فهرست